Copyright © 2022. Rzymskokatolicka Parafia p,w. Św. Aleksandra w Suwałkach.

Powered by WebWave

,,Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”. (KKK 2300)

Cmentarz jest miejscem świętym.

 

 

1. Administratorem Cmentarza przy ul. Bakałarzewskiej jest Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Aleksandra w Suwałkach, ul. Emilii Plater 2.

 

2. Przebywający na terenie cmentarza obowiązani są do zachowania ciszy, porządku i czystości.

 

3. Na cmentarzu zabrania się: wstępu nietrzeźwym, picia alkoholu, palenia papierosów, wprowadzania zwierząt i jazdy pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem wózków inwalidzkich.

 

4. Na cmentarzu nie mogą przebywać dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych.

 

5. Pielęgnowanie grobów należy do rodziny. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do kontenerów.

 

6. Prawo do użytkowania grobu ziemnego uzyskuje się po załatwieniu formalności w kancelarii parafialnej na okres 20 lat. Termin dysponowania grobem murowanym wynosi 99 lat.

 

7. Grób ziemny może być ponownie użyty do pochówku po upływie 20 lat. Jeżeli nie zostanie przedłużone prawo do dysponowania grobem rodzinnym, administrator cmentarza może użyć go do pochowania innej osoby.

 

8. Obowiązuje zakaz samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących.

 

9. Wszelkie czynności na terenie cmentarza (pochówek, budowanie i remont pomnika, grobowca, ramki itp.) mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia w kancelarii parafialnej.

 

10. Prace budowlane i remontowe należy przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

 

11. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika, oraz ziemię z wykopu należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

 

12. Nie można umieszczać w alejkach ławek, ani robić podestów powyżej poziomu gruntu.

 

13. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

14. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku ze zdarzeniami losowymi, z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 

15. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem (należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z USC i dokument przeznaczony dla administracji cmentarza), załatwiamy w kancelarii parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, ul. Emilii Plater 2 - czynna w dni powszednie w godz.: 9.00 – 11.00 i 16.00 – 18.00, tel.: 87 566 27 52.

 

Cmentarz parafialny w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej jest cmentarzem wyznaniowym kościoła rzymskokatolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i prawa państwa polskiego

 

Konkordat (Dz. U. z 1998r. Nr 51, poz. 318)

Kodeks Prawa Kanonicznego

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (jednolity tekst: Dz. U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr )

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.)

 

Regulamin cmentarza parafialnego

Parafia Konkatedralna św. Aleksandra w Suwałkach