Wspólnota Nowego Przymierza
Spotkania:
wtorek g.20:58

STOWARZYSZENIE jest Wspólnotą ewengelizacyjną. Posiada  status  międzynarodowy - jest Międzynarodowym Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych - istnieje od 1974 roku . Autorkami  tego dzieła są Siostry Franciszkanki - Angeline Bukowiecki  i  Brigide  Maierotto ze Zgromadzenia Sióstr Nowego Przymierza  w Denver (Kolorado – USA).  

Stowarzyszenie ma za zadanie  pomóc wszystkim ludziom w osiągnięciu zbawienia poprzez realizację bezpośredniej ewangelizacji w każdej PARAFII opartą na  utworzonym programie  PROCES DZIEJE II: NAWRÓCENIE, GŁOSZENIE, WSPÓLNOTA (Dz 2,38-47).

Cały program jest zawarty w podręcznikach i całkowicie oparty na Słowie Bożym, dokumentach Kościoła od Vaticanum II oraz nauczaniu papieskim : Paweł VI – Evangelii  Nuntiandi,  Jan Paweł II – Christifideles  Laici, RedemptorisMissio. Wspólnota ma swój statut i kodeks.
Adhortacja apostolska papieża Pawła VI „O ewangelizacji w świecie współczesnym” wskazała Siostrom naglącą potrzebę zaangażowania się w bezpośrednią ewangelizację. Stowarzyszenie to zostało powołane do istnienia mocą Ducha Świętego i  w odpowiedzi na wołanie Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do Kościoła Powszechnego - wołanie o nową ewangelizację - NOWĄ w metodach, środkach wyrazu i zapale, która byłaby na tyle dynamiczna, by pociągnąć wielu do tego, by zanieśli Jezusa wszystkim ludziom na całym świecie.

Patronem Stowarzyszenia jest św. Franciszek z Asyżu, który tak bardzo kochał Jezusa, że pragnął upodobnić się do Niego we wszystkim. Członkowie Stowarzyszenia idąc za Jego przykładem pragną pociągać wszystkich   do Jezusa poprzez świadectwo życia, słowo i czyn.

Jesteśmy wspólnotą wzajemnej troski, dzielenia się wiarą i wsparcia.  Życie wspólnotowe jest dynamiczną rzeczywistością, nad  którą pracujemy i przyczyniamy się do jej powodzenia.
       

W Polsce początki Procesu Dzieje II sięgają 1992 roku, a w Suwałkach 1994 - kiedy to grupa osób ze Wspólnoty „Odnowa w Duchu Świętym” brała udział w szkoleniu formacyjnym „Dzieje II” w Krakowie. Przeszkoleni utworzyli tę Wspólnotę w ramach „Odnowy w Duchu Świętym” w naszym mieście przy parafii św. Aleksandra. Rozwijała się ona dość prężnie do 2004 roku przy tejże  parafii i parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Od 2005r. „Odnowa w Duchu Świętym” i „Stowarzyszenie Wspólnota Nowego Przymierza Dzieje II”  istnieją jako odrębne wspólnoty. Pozostała nieliczna grupa  osób, które działają nadal i potrzebują nowych uczestników do dalszego rozwoju Stowarzyszenia.
       

Poniżej przedstawiamy  nasz program w celu zachęcenia  wiernych do włączenia się w rozwój Wspólnoty.

Nasza  ewangelizacja  oparta  jest  na: 
- silnej katolickiej duchowości, głęboko zakorzenionej w Piśmie Świętym
- poddaniu się przewodnictwu Jezusa Chrystusa
- poświęceniu się Maryi
- życiu duchowym  uwielbieniem, skoncentrowanym na Eucharystii  i adoracji Najświętszego Sakramentu 
- bezpośredniej ewangelizacji
- prowadzeniu służby w mocy Ducha Świętego poprzez dary udzielane do pełnienia misji
- budowaniu wspólnoty pośród Ludu Bożego, posłuszeństwu Magisterium Kościoła, twórczej współpracy z biskupami i duchowieństwem.

Celem  ewangelizacji  jest:
- pomoc wszystkim w osiągnięciu zbawienia
- formowanie parafian w Małych Grupach Parafialnych (MGP) tak, aby parafia stała się  wspólnotą wspólnot, ponieważ prowadzenie życia z wiary oraz wzrost duchowy nie są indywidualną sprawą, lecz sprawą całej wspólnoty (1 Kor 12,12-31)
Sprawcą ewangelizacji  jest Duch Święty, który kształtuje obraz Jezusa w każdej osobie. Jest  tym, który pobudza do ewangelizacji oraz otwiera serca i umysły na jej przyjęcie. Jest On bowiem duszą Kościoła i spełnia naczelną rolę w naszej duchowości.

Kogo  ewangelizujemy?
- wszystkich, tzn. rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów, parafian - idąc do mieszkań i domów parafian  „od drzwi do drzwi” i tych, wśród których się znajdziemy, na każdym poziomie życia społecznego (ekonomicznym, politycznym, kulturalnym)

Jak ewangelizujemy?
- nawiązujemy relację z osobą ewangelizowaną
- dzielimy się świadectwem wiary
- proklamujemy Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie
- zapraszamy do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana przez modlitwę oddania życia Jezusowi
- głosimy  post-ewangelizację, która ukazuje sposób zrównoważonego życia chrześcijańskiego
- włączamy do Kościoła, jeśli osoba jest poza Kościołem
- zapraszamy do małej grupy parafialnej, gdzie rozważamy Słowo Boże, dzielimy się świadectwami wiary oraz wspieramy się duchowo przez modlitwę, wzajemną miłość i troskę.

Jak  wzrastamy?
Przez 4-etapową formację trwającą tyle lat ile potrzebuje każdy kandydat do wypełnienia zobowiązań wynikających z danego szczebla formacji:
- „Uczeń” 
- „Ewangelizator posłany” 
- „Towarzysz na Drodze”
- „Towarzysz” 
W czasie trwania każdego etapu formacji zachęcani jesteśmy do uporządkowania swojego życia tak, by je doprowadzić do „życia uwielbieniem” czego wynikiem będzie zintegrowanie Ewangelii z życiem codziennym przez :
-  modlitwę osobistą 
-  modlitewne czytanie i rozważanie Pisma Świętego oraz  zapisywanie szczególnego zrozumienia         wersetów  tego, co Pan mówi do ciebie
-  w miarę możliwości codzienną Eucharystię
-  regularną adorację Najświętszego Sakramentu 
-  regularne korzystanie z Sakramentu Pojednania 
-  poświęcenie się Maryi 
-  wprowadzenie w osobiste życie uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała
-  codzienny rachunek sumienia
Jak  pozyskujemy  nowych  członków ?
-  przez ogłoszenia parafialne
-  z osób ewangelizowanych
-  osobiste kontakty

W programie mamy przygotowywanie ewangelizacyjnych rekolekcji parafialnych, posługujemy modlitwą o uzdrowienie, bierzemy czynny udział w liturgii Mszy św.

Ewangelizując innych sami też wzrastamy duchowo dzięki działaniu mocy Ducha Świętego, który nas przemienia, umacnia i prowadzi. Odczuwamy ogromną radość ze służby Bogu i bliźnim. Otwieramy się na potrzeby i problemy innych ludzi pomagając im na ile potrafimy. Dążymy do ukazania życia chrześcijańskiego poprzez:  owoce służby, świadectwo życia i głoszenie Dobrej Nowiny. Udział w procesie ewangelizacyjnym Stowarzyszenia powoduje w nas znaczący wzrost duchowy i większe przylgnięcie do Jezusa ze wzrastającą świadomością Jego obecności. Zauważamy większą wierność podejmowanym zobowiązaniom. 

Na podstawie znajomości materiałów zawartych we wszystkich podręcznikach Stowarzyszenia przekonujemy się o słuszności sposobu ewangelizacji. Sami doświadczyliśmy i doświadczamy coraz głębszego nawrócenia.  Jest to ciągły proces trwający całe życie. 
Bardzo ważnym elementem jest to, że ludzi których ewangelizujemy nie pozostawiamy  samych sobie, ale jeżeli tylko pragną,  to mają możliwość uczestniczenia w dalszej formacji  i zaangażowania się w służbę dla Kościoła.

Pan Jezus zaprasza wszystkich do pracy w swojej winnicy, ponieważ  potrzebuje każdego z nas, aby budować Królestwo Boże tu na ziemi. On obdarował nas swoimi darami i pragnie posługiwać się nami. Nie zmarnujmy szansy na odnowę życia duchowego - osobistego i całej parafii.
                         

Przyjdź i pomóż budować Wspólnotę.
                                                                               
Zapraszamy wszystkich chętnych Parafian przy Kościele św. Aleksandra (i nie tylko) do uczestnictwa w naszej Wspólnocie po 15 września do czerwca (lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna). 
Bliższych informacji udzielą pod tel:
•    Jadwiga       505 369 108
•    Regina         730 405 886
•    Teresa         508 520 980