Parafialny Zespół Caritas przy parafii  św. Aleksandra w Suwałkach

W strukturach rzymskokatolickiej  parafii p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach funkcjonuje Parafialny Zespół Caritas. Caritas jest organizacją ogólnoświatową mającą na celu realizację potrzeb duchowych i materialnych człowieka wynikających z ewangelicznego przykazania miłości.

Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii jest jednostką organizacyjną Caritas  Diecezji Ełckiej.

Rys historyczny Zespołu Caritas posługującego przy naszej parafii

W pomieszczeniach użytkowanych obecnie przez Caritas w latach 1994-1996 funkcjonowała kuchnia zorganizowana na potrzeby przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „Agape” w Suwałkach. Z posiłków kuchni okresowo korzystał Ks. Kazimierz Hamerszmit ze swoją gospodynią panią Danutą Karwel. Środki finansowe na remont tych pomieszczeń zostały pozyskane z Funduszu Kościelnego za zgodą ś.p. Księdza Biskupa Edwarda Samsela.

W październiku 1996 r. ś.p. ( + 6.IX.2021) ksiądz prałat Przemysław Rogowski - ówczesny proboszcz  parafii św. Aleksandra w Suwałkach powołał Wspólnotę Charytatywną.

16 grudnia1998 r. ksiądz biskup Wojciech Ziemba ustanowił Dekretem  Caritas Parafialną przy parafii św. Aleksandra. Od roku 2000 Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas był śp.(+17.02.2019) ksiądz kanonik Ryszard Gwiazdowski, który 5 maja 2003 r. uruchomił także Jadłodajnię im. Ks. Kazimierza Hamerszmita.  Jadłodajnia  działa do dnia dzisiejszego i korzysta z niej ponad 100 osób potrzebujących i bezdomnych.

Od 2011 r. do roku 2021 opiekę nad Parafialnym Zespołem Caritas objął ksiądz kanonik Kazimierz Gryboś, ówczesny proboszcz naszej parafii.
Pierwszą prezes Parafialnego Zespołu Caritas od 1998 r. była śp. pani Irena Zakrzewska i wielu wolontariuszy. Tworzyli  oni zarząd i posługiwali ofiarnie potrzebującym przez wiele lat. Po śmierci pani Zakrzewskiej opiekę nad Parafialnym Caritas objęli państwo Irena i Wacław Kropiewniccy.

Od października 2018 r. ksiądz Kazimierz Gryboś, proboszcz parafii św. Aleksandra powołał nowy zarząd, którego został przewodniczącym. Zarząd i wszyscy członkowie Parafialnego Zespołu Caritas, posługują jako wolontariusze.

Od sierpnia 2021 r. proboszczem parafii św. Aleksandra w Suwałkach został ks. kan. dr Antoni Skowroński, który jest przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas. Ksiądz proboszcz powołał Zarząd i członków Parafialnego Zespołu Caritas.

Głównymi zadaniami naszej działalności jest krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej, poprzez takie inicjatywy jak:
 - podejmowanie działań na rzecz potrzebujących: rodzin, dzieci, młodzieży, matek samotnych, seniorów, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, więźniów, ofiar wojny, epidemii itp.
- promocja i organizacja wolontariatu,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.
- pomoc społeczna i wiele innych.
 Obecnie, realizujemy między innymi takie przedsięwzięcia jak:
 - dystrybucja żywności osobom najbardziej potrzebującym w ramach projektu wdrażanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym w  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, we współpracy z Bankiem Żywności o/ Suwałki.
- organizowanie zbiórek żywności „Tak. Pomagam!” i przekazywanie zebranych produktów osobom potrzebującym we współpracy z Bankiem Żywności i Diecezjalnym Caritas.
- współorganizowanie pielgrzymek pieszych dziennych i nocnych  do Sanktuarium w Studzienicznej do świątyń Maryjnych w Żylinach, Wigrach, Kaletniku i Olecku, oraz autokarowych,
- organizowanie zbiórek odzieży używanej, rzeczy do  wyposażenia domu i przekazywanie osobom potrzebującym,
- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci,
- organizację „spotkania opłatkowego połączonego z Wigilią”, oraz „Śniadania Wielkanocnego” dla osób bezdomnych i samotnych sponsorowaną przez właścicieli restauracji „Rozmarino” pana Piotra Bagińskiego, jego rodziny oraz Parafialnym Zespółem  Caritas,
- sprzedaż świec wigilijnych jako  ogólnopolska akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych, na organizację kolonii letnich, dofinansowanie leczenia, edukację itp.
- propagowanie niesienia pomocy i udzielania się jako wolontariusze ludziom najbardziej potrzebującym miedzy innymi  poprzez głoszenie referatów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- przekazywanie prasy katolickiej i dewocjonaliów podopiecznym PZC.

Z pomocy doraźnej Parafialnego Caritas korzystają także osoby przychodzące do Jadłodajni im. Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita, czy też osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Współpracujemy między innymi z pracownikami Jadłodajni, ze wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z członkami Kół Żywego Różańca,  Pracownikami Stowarzyszenia  Banku   Żywności o/Suwałki, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Szkolnymi Zespołami Caritas  wspólnotą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Harcerzami, wolontariuszami z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, właścicielami restauracji „Rozmarino” Państwu Bagińskim, sklepami sieci sklepów „Biedronka”.

Sponsorzy dzięki którym możemy organizować inicjatywy na rzecz osób potrzebujących to między innymi:  właściciel firmy „Malow” Pan Henryk Owsiejew, właściciel firmy „Bjanex” Pan Jerzy Bylak , firmy „Cymes” Pan Adam Ołów, „Skalar” Pan Sławomir Łapiński, „Garden” Prezes Zygmunt Karbowski, „Jens” Pan Grzegorz Szyłow, „Gala” Pani Anna Stefanowska, firma  „Bakoma’, oraz osobami indywidualnymi  wspierającym nasze działania i wieloma innymi instytucjami.

Bardzo serdeczne dziękujemy wszystkim wolontariuszom Parafialnego Zespołu Caritas, sponsorom i ludziom dobrego serca. Nade wszystko składamy podziękowania księdzu proboszczowi Antoniemu Skowrońskiemu za wspieranie naszych inicjatyw, modlitwę, wszystkim osobom duchownym, siostrom zakonnym ze zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus posługującym przy parafii, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, siły i swoje serce, aby wspomóc ludzi potrzebujących.

Składamy stokrotne Bóg zapłać!

Parafialny Zespół Caritas