W ramach rozpoczynających się 19 marca 2023 r. Suwalskich Dni Świętości Życia, Komitet Organizacyjny tych Dni, ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Życie jest piękne". Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻYCIE JEST PIĘKNE”  

I. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy pełnej szacunku dla życia w każdym jego wymiarze i aspekcie, od momentu jego poczęcia aż po naturalny jego kres, a także budzenie wrażliwości na sens, wartość i piękno życia ludzkiego.

II. ORGANIZATOR KONKURSU
Komitet Organizacyjny Suwalski Dni Świętości Życia przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną. Format prac maksymalnie A3. Prace powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, telefon kontaktowy Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy i przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

IV. JURY KONKURSU I NAGRODY
W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów i znawcy przedmiotu. Jury dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróżnienia. Ustala się nagrody i wyróżnienia w następujących grupach wiekowych:

I  4 - 6 lat,
II 7 - 9 lat,
III 10 - 12 lat,
IV 13 - 15 lat.

V. TERMINY
Praca winna być złożona w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2023 r. w dni powszednie w godzinach 9:00 - 12:00 w Specjalistycznej Poradni Życia Rodzinnego „Nadzieja” przy Parafii św. Aleksandra w Suwałkach, ul. E. Plater 2 C, 16-400 Suwałki lub w kancelarii parafialnej Św. Aleksandra w Suwałkach, E. Plater 2, 16-400 Suwałki w godzinach 9:00 - 11:00 i 16:00 - 18:00.

Wernisaż wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień przewiduje się dniu 19 marca 2023 r. o godz. 13:00 w parafii Św. Aleksandra w Suwałkach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.