W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przypominamy sobie słowa Jezusa, który przed swoją męką i śmiercią modlił się o jedność swoich uczniów. Modlitwa ta kieruje nasze spojrzenie na cały Kościół Chrystusowy, aby budowanie jedności rozpoczynać od małych ojczyzn, którymi są nasze domy, rodziny, środowiska pracy, nauki. Niech nasza modlitwa w Tygodniu Modlitw o Jedność będzie gojeniem ran, zadanych Chrystusowi poprzez podziały wśród chrześcijan.

Módlmy się modlitwą św. Jana Pawła II o Jedność Chrześcijan

Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.